Investiční produkty a strategie

Základním smyslem investování finančních prostředků není okamžité zbohatnutí, nýbrž dlouhodobá ochrana kupní síly peněz vůči inflaci.

Otevřené podílové fondy

Nejrozšířenější formou investování je forma tzv. kolektivního investování do otevřených podílových fondů, která klientům přináší profesionální správu úspor. Tento způsob investování vede při vhodně zvolené investiční strategii a dostatečné diverzifikaci k efektivnímu zhodnocení volných finančních prostředků, při minimalizaci investičních rizik. Klientovi poskytujeme širokou paletu investičních společností (viz. obchodní partneři). V návaznosti na výsledek investičního dotazníku si pak klient vybírá z několika druhů přednastavených investičních strategií, či individuálně sestavených portfolií, od konzervativní přes smíšenou až po dynamickou. Základní rozdíl mezi strategiemi je v procentním zastoupení akcií či dluhopisů, případně dalších investičních nástrojů. Nespornou výhodou mimo vysoké míry likvidity je oproti bankovním produktům daňové zvýhodnění v podobě osvobození od daně ze zisku.

Doplňkové penzijní spoření

Ikdyž samotný název tohoto produktu obsahuje pojem spoření, nejedná se o bankovní produkt, ale o produkt svými parametry velice blízký investování do otevřených podílových fondů. I zde klient podstupuje určitá investiční rizika, zejména tržní riziko, a volí investiční strategii. Doplňkové penzijní spoření se odlišuje nižší mírou likvidity, neboť je cíleně konstruován na důchodový věk klienta. Pozitivním přínosem je možnost příspěvku zaměstnavatele až do výše 30 000,- Kč ročně, podpora státu v podobě stáního příspěvku až do výše 230,-Kč měsíčně a možnosti daňového odpočtu u příspěvků klienta do výše 12 000,-Kč za rok. Nejen z důvodu těchto benefitů doporučujeme doplňkové penzijní spoření zařadit do klientského portfolia.

Investice do zlata

Také investice do fyzického zlata (nikoliv do zlatých fondů) má v portfoliech našich klientů určité zastoupení. Zejména u klientů, kteří již investují do akcií či dluhopisů a investici do zlata, co by uchovatele hodnoty, vnímají jako další stupeň diverzifikace svého investičního portfolia. Nákup zlata by měl být chápan jako střední či dlouhodobá záležitost, případně jako alternativa ke spoření na penzi. Kvůli své likviditě jsou oblíbené nákupy investičních zlatých slitků menší gramáže, investiční mince či pamětní medaile, u kterých pozitivně ovlivňuje cenu jejich umělecké zpracování a omezená emise.

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko). Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele http://www.vhi.cz/